Regulamin korzystania z serwisu pszczoly.eu

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.pszczoly.eu (dalej jako „Serwis”).
 2. Właścicielem Serwisu jest Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz, Suchlica 5a, 74-404 CYCHRY (dalej jako „Administrator”)
 3. Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca Serwis (dalej „Użytkownik”).
 4. Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną.
 5. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

§ 2. Korzystanie z Serwisu

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet i wyposażonego w  przeglądarkę internetową.
 2. Prawidłowy dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych programów zewnętrznych dostawców.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych, zakłóceń w działaniu Serwisu, wprowadzaniu ograniczeń w dostępie do treści Serwisu oraz zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.

§3. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów polskiego prawa oraz dobrych obyczajów.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu poprzez jego przeglądanie i zapoznanie się z zamieszczonymi w Serwisie materiałami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich czynności, które mogłyby zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych oraz zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu (ataki DDoS).
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub niezgodnych z dobrymi obyczajami.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu Użytkownikom łamiącym postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści Serwisu dodawane przez Użytkowników.

§ 4. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) oraz Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Dane osobowe Użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie.
 2. Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednak odmowa ich podania albo podanie nieprawidłowych danych może utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego osoby danych osobowych oraz prawo żądania ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 4. Administratorem danych osobowych jest Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz, Suchlica 5a, 74-404 CYCHRY.
 5. Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą bezterminowo.
 6. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.

§ 5. Zasady świadczenia usług

 1. Usługi świadczone w Serwisie polegają na udostępnianiu informacji na rzecz Użytkowników oraz korzystaniu z dodatkowych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy, przysługuje Użytkownikowi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

§ 6. Prawo autorskie i zasady zamieszczania komentarzy

 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnej ma podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści umieszczonych w Serwisie bez zgody Administratora.
 3. Użytkownik dokonujący publikacji treści oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie w Serwisie a ich publikacja nie narusza żadnych praw osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich powstałych w wyniku publikacji treści w Serwisie.
 4. Zamieszczenie jakichkolwiek treści w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, a publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie. Odwołanie publikacji może nastąpić w wyniku zgłoszenia do Administratora prośby o usunięcie publikacji.
 5. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Użytkowników.
 6. Użytkownik dodający komentarze do materiałów zamieszczonych w Serwisie publikuje swoje opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w komentarzach.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści uznanych powszechnie za niemoralnie, naruszających zasady netykiety oraz stanowiących treści reklamowe.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści łamiących postanowienia Regulaminu.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamację Użytkownik może składać za pomocą wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora lub pisemnie na adres pocztowy Administratora.
 2. Reklamacja musi zostać złożona w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy, adres e-mail, opis problemu, oraz wszelkie inne elementy pozwalające na jego zidentyfikowanie.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora.
 5. O wyniku reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy składaniu reklamacji.

§8. Dodawanie ogłoszeń

 1. W serwisie udostępniono Użytkownikom możliwość bezpłatnego, czasowego zamieszczania ogłoszeń.
 2. Ogłoszenia w Serwisie publikowane są bezpłatnie.
 3. Dodanie ogłoszenia nie wymaga rejestracji w Serwisie. Rejestracja nie jest obowiązkowa, lecz zarejestrowanie poprzez podanie nazwy użytkownika oraz aktywnego adresu e-mail umożliwia edycję lub usunięcie ogłoszenia przez Użytkownika.
 4. Treść zamieszczonych przez Użytkowników ogłoszeń musi dotyczyć wyłącznie tematyki związanej z pszczelarstwem.
 5. Ogłoszenia dodawane przez Użytkowników przed publikacją w Serwisie podlegają moderacji przed Administratora pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem. Ogłoszenia niespełniające warunków niniejszego Regulaminu nie będą publikowane oraz będą podlegały usunięciu przez Administratora.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2017 r.
 2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla wszystkich Użytkowników Serwisu.