Kontrola NIK wykazała, że w Polsce brakuje kompleksowej strategii wspierania pszczelarstwa. Najwyższa Izba Kontroli wskazała również, że podejmowane przez państwo działania w zakresie pszczelarstwa są niewystarczające.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli NIK doszedł do konkluzji, że w Polsce brakuje kompleksowej i jednolitej strategii wspierania pszczelarstwa, a obecne regulacje są rozproszone i niejednolite. Najwyższa Izba Kontroli podkreśliła także, że choć wydatki publiczne na rozwój i ochronę pszczelarstwa rosną, to nie zawsze w sposób właściwy do realnych potrzeb. NIK zwrócił także uwagę na brak skoordynowanych działań na rzecz ochrony pszczół – walki z chorobami pszczół oraz przeciwdziałaniu stosowania w rolnictwie szkodzących pszczołom środków ochrony roślin. NIK wskazał też, że poziom wsparcia pszczelarstwa przez państwo jest obecnie zbyt niski i nieadekwatny do wagi problemu.

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na brak właściwego nadzoru państwowego nad wydatkowaniem publicznych pieniędzy. Przykładem jest choćby walka z warrozą, jedną z najgroźniejszych chorób pszczelich. NIK podkreśla, że chociaż ponad 30% wydatków z Programu Wsparcia Pszczelarstwa przeznaczona była na dofinansowanie zakupu leków weterynaryjnych, to według ustaleń, przeważająca część pszczelarzy stosowała leki w sposób niewłaściwy.

W konkluzji NIK wskazał na potrzebę szybkich działań ze strony Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opracowania kompleksowej strategii rozwoju pszczelarstwa uwzględniając szczególną rolę owadów zapylających dla całego rolnictwa, a także – ze względu na zwiększającą się średnią wieku polskich pszczelarzy – na objęcie specjalnym wsparciem młodych pszczelarzy.

Najwyższa Izba Kontroli wzywa także władze do wprowadzenia nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych i wprowadzenia do przepisów prawnych obowiązku rejestracji wszystkich podmiotów prowadzących pasieki wraz z nadaniem weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego oraz obowiązku przeprowadzania corocznej aktualizacji rejestru, a także objęcie w art. 85 ust. 1 pkt 1 tej ustawy sankcją karną (grzywną) również zdarzenia niepowiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia takiej działalności, co miałoby wyeliminować podwójną rejestrację rodzin pszczelich, bowiem wiarygodne dane dotyczące liczby rodzin są istotne dla działania Krajowego Programy Wspierania Pszczelarstwa, kontroli weterynaryjnej oraz przyznawania pomocy ze środków unijnych.

 


Źródło: Najwyższa Izba Kontroli