Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą procedury wydawania zezwoleń na stosowanie pestycydów na terenie Unii Europejskiej. PE domaga się większej jawności przy podejmowaniu decyzji, większych restrykcji w związku z bezpieczeństwem stosowania pestycydów oraz promowania na terenie Wspólnoty stosowania pestycydów niskiego ryzyka.

Rezolucja „Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu” zawiera cały szereg sugestii dotyczących procesu wydawania zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin, których celem jest zwiększenie ochrony środowiska i zdrowia obywateli Unii Europejskiej. Parlament Europejski domaga się, między innymi:

  • nie zatwierdzania już substancji czynnych lub środków ochrony roślin do desykacji
  • skutecznej ochrony słabszych grup w celu zaprzestania, bez opóźnień i odstępstw, stosowania pestycydów na duże odległości w pobliżu szkół, placówek opieki nad dziećmi, placów zabaw, szpitali
  • przeprowadzenia badania epidemiologicznego dotyczącego rzeczywistego wpływu środków ochrony roślin na zdrowie ludzi
  • podjęcia działań dla zapewnienia publicznej dostępności statystyk sprzedaży pestycydów w podziale na substancje czynne i państwa członkowskie oraz dalszej poprawy statystyk dotyczących stosowania pestycydów w celu zapewnienia pełnych informacji na potrzeby oceny ryzyka dla środowiska i oceny porównawczej na podstawie rozporządzenia
  • stworzenia skutecznego systemu nadzoru po wprowadzeniu do obrotu w celu systematycznego monitorowania rzeczywistego wpływu stosowania środków ochrony roślin na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko jako całość, w tym w ujęciu długoterminowym; podkreśla, że nadzór nad środkami ochrony roślin po wprowadzeniu do obrotu powinien zapewniać skuteczne gromadzenie danych i komunikację między wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz powinien być przejrzysty i publicznie dostępny; apeluje do EFSA i ECHA, aby opracowały w tej dziedzinie zharmonizowane wytyczne dla skutecznego nadzoru po wprowadzeniu do obrotu
  • przyspieszenia wdrożenia projektu pilotażowego dotyczącego wykorzystania pszczół miodnych do monitorowania środowiska pod kątem stosowania pestycydów, co umożliwi między innymi ocenę wdrażania prawodawstwa Unii w zakresie stosowania pestycydów i wydawania zezwoleń na pestycydy

Pełna treść rezolucji jest dostępna tutaj.

Warto przy tym pamiętać, ze rezolucja Parlamentu Europejskiego nie jest prawem. Rezolucja, to najprościej rzecz ujmując, jedynie zajęcie stanowiska w danej sprawie przez większość europosłów. Stanowisko to jednak jest na tyle istotne, że jego rezultatem powinno być zajęcie się wskazanymi sprawami przez Komisję Europejską i inne odpowiedzialne organy unijne i doprowadzenie do zmiany prawa w taki sposób, by odzwierciedlało stanowisko zawarte w rezolucji. Na to jednak z pewnością będzie trzeba jeszcze poczekać.

 

—–
Źródło: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0023+0+DOC+XML+V0//PL