Badania naukowców z Zakładu Pszczelnictwa w Puławach oraz Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności w Skierniewicach wykazały, że pozostałości pestycydów powszechnie znajdują się w produktach pszczelich. Co istotne, produkty z pasiek z sadów ekologicznych zawierały mniej pozostałości środków ochrony roślin niż pasieki z sadów prowadzonych w sposób konwencjonalny.

Badania prowadzone przez Zbigniewa Kołtowskiego, Dariusza Gerulę , Mikołaja Borańskiego oraz Artura Miszczaka na temat Pozostałości środków ochrony roślin w produktach pszczelich pochodzących z sadów konwencjonalnych i ekologicznych prowadzone były w pasiekach znajdujących się w sadach prowadzonych w sposób konwencjonalny i ekologiczny. Wyniki badań pokazały, że pestycydy są powszechnie obecne w produktach pasiecznych, ale w produktach z pasiek z sadów ekologicznych pozostałości środków ochrony roślin jest znacznie mniej.

W trakcie prowadzonych badań przebadano łącznie 75 próbek na pozostałości pestycydów. W sumie wykryto 32 różne substancje aktywne fungicydów, insektycydów (w tym akarycydów) i herbicydów. Wszystkie przebadane próbki pyłku pszczelego, pierzgi, miodu oraz wosku zawierały pozostałości środków ochrony roślin, a najwięcej pozostałości pestycydów znaleziono w pyłku i pierzdze. Wśród znalezionych substancji czynnych znalazły się, między innymi 3 substancje, których stosowanie jest zabronione w Unii Europejskiej: chloropiryfos,chloroprofam i tolilofluanid.

Co istotne, badacze ustalili, że wszystkie próbki pochodzące z z sadu ekologicznego zawierały – w porównaniu z próbkami z pasiek z sadów konwencjonalnych – mniej pozostałości pestycydów i to zarówno pod względem liczby wykrytych substancji aktywnych, jak również ich ilości.

Powyższe badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach dotacji celowej – Zadanie 6.5 „Monitoring wpływu ochrony roślin na owady zapylające”.

 

 

 


Źródło: Zbigniew Kołtowski , Dariusz Gerula , Mikołaj Borański, Artur Miszczak. Pozostałości środków ochrony roślin w produktach pszczelich pochodzących z sadów konwencjonalnych i ekologicznych, Streszczenia z 59 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej 2022, www.opisik.pulawy.pl